Escort Lyon

КР ченемдик укуктук база

Аталышы

Эл аралык келишмелер

1

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы

2

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө N 2034 ЛОКАРН МАКУЛДАШУУСУ

3

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык депонирлөө жөнүндө Гаага макулдашуусунун Гаага актысы

4

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага макулдашуусунун ЖЕНЕВА АКТЫСЫ

5

Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча МАКУЛДАШУУ

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары

1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЛМЫШ-ЖАЗА КОДЕКСИ (150-статья. Автордук, чектеш укуктарды жана патент ээлеринин укуктарын бузуу)

2

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси (II БӨЛҮК V БӨЛҮМ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК»)

3

АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОДЕКСИ (25-глава Интеллектуалдык менчикке шек келтирүүчү администрациялык укук бузуулар )

4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ “Патент мыйзамы”

5

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө”

2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ «Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү үчүн алымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»

3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Өнөр жай менчик объектине мажбурлоочу лицензия берүүнүн жана аны пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө”

4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ «Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу»

5

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УБАКТЫЛУУ ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ «Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө»

6

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УБАКТЫЛУУ ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды айдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине патенттин күрөө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун эрежелерин бекитүү тууралуу

7

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ « Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Өнөр жай үлгүсүнө берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө»

8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ «Ойлоп табууга патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун тартибин, Өнөр жайлык үлгүгө патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин, Пайдалуу моделге патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин, Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин бекитүү жөнүндө»

9

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ «Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»

Жобо

1

Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү үчүн алымдар жөнүндө ЖОБО

2

Өнөр жай менчик объектине мажбурлоочу лицензия берүүнүн жана аны пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО

3

Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө Жобосу

4

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобо

Эреже

1

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

2

Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине патенттин күрөө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

3

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮСҮНӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПАТЕНТИНИН КҮЧҮНҮН МӨӨНӨТҮН УЗАРТУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

4

Өнөр жай үлгүсүнө патент берүү үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун